Vårdplan

Vårdplan för Skansberget

Statens Fastighetsverk har tagit fram en vårdplan för Skansberget.
Vårdplanen avser att så långt möjligt återställa fästningsområdet längst upp på berget till det utseende det hade i slutet av 1600-talet. Det innebär bl.a. att vallar och bröstvärn runt borggården återfår sin ursprungliga höjd.
Vegetationen längst upp på berget gallras, för att skapa fri sikt mot de restaurerade befästningarna. Området där landshövdingehusen stod förvandlas till "ruinpark" och området överförs till parkmark i kommunens planer. Daghemmet bevaras.

Detta är en storslagen satsning som verkligen kan lyfta fram Skansen Kronan till den status den förtjänar, som historiskt minnesmärke och som turistattraktion av rang!
Men om kommunen inte behandlar den omkringliggande marken på ett bra sätt, utan uppför bebyggelse som hindrar fri sikt mot befästningsverken, minskar motivationen. Förmodligen genomförs då inte planen!

>> Läs koncept till vårdplan 2000! >>

(Vårdplanen är ett omfattande dokument (c:a 50 sidor) med en stor del bildmaterial. PGA filstorleken lämpar sig inte orginaldokumentet för nedladdning.)

Föreningen Rädda Skansberget stöder till fullo Statens fastighetsverks vårdplan!

Skansen Kronan från norr omkring 1820. Bilden något idealiserad.

Möjligheter att påverka detaljplanen!

Detaljplan, möjligheter att påverka:
I september 2001 beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utforma ett förslag till detaljplan för Skansberget. Det arbetet pågår nu.

Innan detaljplanen antas skall planförslaget ställas ut under minst 3 veckor på stadsbyggnadskontoret.

Man har under den tiden möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.
Alla kan och bör lämna sina synpunkter, även enskilda. Men allra viktigast är det för de s.k. sakägarna, för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

Synpunkter på förslaget skall göras skriftligen under utställningstiden. Synpunkterna skall lämnas in till stadsbyggnadskontoret. Här är det viktigt att man ser till att synpunkterna verkligen kommer in, blir diarieförda och att man får ett referensnummer som man kan hänvisa till om man t.ex. vill överklaga byggnadsnämndens beslut om detaljplan.

Föreningen Rädda Skansberget! kommer på samma sätt som i programsamrådet att bevaka detaljplanearbetet och skicka ut våra synpunkter till stöd för er andra. Hör du inte till den krets av sakägare eller intressenter som enligt PBL skall komma att beröras under utställningsfasen kan du ändå påverka den framtida användningen av Skansberget genom att vända dig direkt till din politiker i byggnadsnämnden.

Vem har rätt att överklaga?

Rätt att överklaga har man endast om man under samråds- och utställningsfaserna lämnat in skriftliga synpunkter som inte har beaktats i detaljplanen. Det är därför viktigt att man får fram starka och tunga argument i den kritik som finns mot förslaget till detaljplan. Vidare måste man vara en direkt berörd part, t.ex. en fastighetsägare eller bostadsrättsförening som gränsar till Skansberget.

Det är därför mycket viktigt att bostadsrättsföreningarna och fastighetsägare tar aktivt del i detaljplaneprocessen. Om det blir aktuellt med ett överklagande kommer Föreningen Rädda Skansberget! att skicka ut förslag till hur ett överklagande kan utformas.

Håll dig informerad om detaljplanearbetet genom att läsa denna sida som fortlöpande kommer att uppdateras med senaste nytt.