Tidigare projekt

Tidigare projekt för Skansberget


1973-95 Olika projekt för hörnet Kastellgatan - Risåsgatan - Lilla Risåsgatan


Lekplats
1973. Föreningen ViK (Vi i Kommendantängen) arbetar för en lekplats för stadsdelens barn. Ett av förslagen är tomten på hörnet Kastellgatan-Risåsgatan. Detta förkastas, men så småningom kom lekplatsen att ligga på det andra hörnet av Skansberget.


Parkeringsanläggning
1980. Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag vill bygga en parkeringsanläggning för 160 bilar på tomten i hörnet Kastellgatan-Risåsgatan och lovar att invånarnas åsikt skall respekteras. ViK kommer fram till att majoriteten av boende i stadsdelen är emot förslaget. P-bolaget menar att ViK inte har stadsdelens invånare bakom sig och låter Sifo genomföra en enkätundersökning. Den visar att majoriteten är emot förslaget. Förslaget läggs ner.


Experimenthus
1982. Ett experimenthus, ett 3-sidigt bostadshus med 6 våningar och en 6 våningar hög glasvägg, planerades. Planerna rinner ut i sanden.


Daghem
1984. Socialförvaltningen letade? efter centrala tomter för daghem. Ett av förslagen är tomten Kastellgatan-Risåsgatan. ViK ber sina medlemmar att komma med synpunkter. Många anser att ett daghem är en bra kompromiss. Daghemmet står färdigt våren 1987.


Beslut att hela Skansberget skall bli park
1986. Ullabritta Forshuvud (m) motionerade i kommunfullmäktige om att parken vid Skansberget skall rustas upp och att den tidigare bebyggda marken skall säkerställas som parkmark. Kommunstyrelsen beslutade att detta skulle genomföras och ett upprustningsprogram togs fram.
1990. Stadsbyggnadskontoret utarbetade ett program för Skansberget där bergets parkkaraktär skulle utvecklas och outnyttjade byggrätter överföras till parkmark.
Ingen nybebyggelse skulle ske.
1993. Byggnadsnämnden godkände programmet och gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan.
Ärendet försvann på stadsbyggnadskontoret!


Bostäder för äldreboende
1995. JM Bygg har planer på att bygga bostäder för äldreboende på berget mitt för Risåsgatan. Fastighetsnämnden övervägde en option, men Linnéstadens stadsdelsnämnd hade vetorätt och sade nej.