Vad tyckte politikerna då

Vad tyckte politikerna?

Trots protesterna har politikerna i byggnadsnämnden beslutat att detaljplanen för Skansberget skall omfatta 150 bostäder. Politikerna ignorerar både samrådsresultatet, tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret och den kraftiga opinionen mot byggplanerna.


Begår de några formella fel? Nej, med erfarenhet från protesterna mot att flytta "Pedagogen" till området vid Sociala huset och mot rivningen av Biskopsvillan är politiker och stadsbyggnadskontoret noga med att följa plan - och bygglagens bestämmelser om medinflytande.

Tyvärr visar den senaste utvecklingen att planprocessen - även i fallet Skansberget - bara är ett spel för gallerierna.

Utställningen på Stadsbyggnadskontoret och på Linnéstadens bibliotek av det nya detaljplaneförslaget avslutades 31 augusti 2004. Vid byggnadsnämndens möte den 9 november godkändes planen av byggnadsnämnden för att gå vidare till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Den 24 februari 2005 antogs den nya detaljplanen av kommunfullmäktige..

Ingen notis togs av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige om den genomförda namninsamlingen där inte mindre än 10 074 göteborgare har protesterat mot byggplanerna. Man vill förringa protesterna och talar om en lokal opinion.


Orsaken till att insamlingen under den begränsade tiden har gett så många underskrifter är naturligtvis att många göteborgare inser att man inte skall kränka ett riksintresse som Skansen Kronan genom den föreslagna byggnationen.


Detaljplanen har överklagats av Rädda Skansberget! och av ett antal sakägare. Länsstyrelsen har dessutom beslutat att överpröva detaljplanen. Ett justerat förslag har sedan presenterats av kommunen och detta förslag godkändes av byggnadsnämnden den 28 november 2006. Detta förslag skall sedan behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige innan länsstyrelse kan göra klar sin överprövning. I samband med den skall även överklagandena behandlas.

Byggplanerna för Skansberget är nu skrotade, åtminstone tillfälligt(?). Det skedde den 16 juni 2008 när Kia Andreasson (MP) och Anneli Hulthén (S) gick ut med detta på en presskonferens.

Programsamråd har genomförts men när resultatet inte blev som politikerna önskade sig struntade man helt enkelt i resultatet. Detta kan bara betraktas som skendemokrati och är ett stort hot mot oss alla. Socialdemokraterna och moderaterna är de traditionella betongpartierna. De tycker oftast likadant och vill oftast bygga så stort och så mycket som möjligt. Så även när det gäller Skansberget! S, m och fp vill bygga och ökade antalet bostäder från 100 till 150. Detta är en stor motgång och inte särskilt långt från det ursprungliga mycket omfattande förslaget på 350 bostäder!

Folkpartiet värnar ibland om det kulturhistoriska. Partiet är kluvet i Skansbergsfrågan. Medlemmarna i SDN Linnestaden var mot en byggnation under samrådsskedet men under utställningsskedet ändrade sig en medlem och röstade ja till byggnation. Flera av representanterna i de övriga nämnderna är positiva till en byggnation och de två ordinarie representanterna i byggnadsnämnden är starka förespråkare för bygge på berget.


Miljöpartiet enades tidigt under processens gång att avvisa byggnation på Skansberget. MP har sedan dess haft samma inställning till Skansberget som föreningen Rädda Skansberget! Partiet låg också bakom det beslut att stoppa byggplanerna på berget som togs av MP tillsammans med S juni 2008.

Kristdemokraterna kämpar hårt för medborgarinflytande och för bevarande av våra kulturhistoriska miljöer. Inte bara på Skansberget, utan de kämpar för liknande frågor på många håll i Göteborg, t.ex. södra Gårda och Pedagogen! Kd är i princip mot all nybyggnation på Skansberget. Om något överhuvudtaget skall byggas förordar man landshövdingehus.

Vänsterpartiet är också för medborgarinflytande och för bevarande av våra kulturhistoriska miljöer. V är mot all nybyggnation på Skansberget och anser att Skansberget bör förbli grönt även i framtiden. Även vänsterpartiet kämpar för liknande frågor på många håll i Göteborg!

Kontakta din politiker

Vi har sammanställt en lista med kontaktinformation till de lokala politiska partierna och deras företrädare. Ta gärna personlig kontakt med var och en och be dom tala om vad dom har för syn på Skansberget i framtiden. Tala samtidigt om vad du själv tycker!

Föreningen Rädda Skansberget kommer att ta fram mer information om när, hur och i vilket sammanhang man bäst tar kontakt med sin politiker. Bland annat kommer vi att under "aktuellt" lägga upp en lista med öppna möten som vi bedömer kan vara lämpliga att besöka. Till dess finns dock länkar direkt till mötes och kontaktsidorna hos de olika myndigheterna och politiska partierna.

Skicka ett e-mail, ring och prata med din politiker eller gå på någon av de politikerträffar/öppna möten som brukar anordnas av t.ex. SDN Linnéstaden eller de politiska partierna.


Här finns också kontaktinformation till de kommunala, nämnder, etc som beslutar om Skansberget, samt en beskrivning av vilka uppgifter / roller de har i planprocessen.