Samråd om Skanstorget

Kommunen inbjuder oss till samråd om Skanstorget

Byggnadsnämndens förslag till förtätning av Skanstorget

Kommunens stadsbyggnadskontor har bjudit bland andra vår förening till samråd i anledning av att byggnadsnämnden vill bebygga Skanstorget och del av Skansberget. Samrådet kommer sig av att kommunen begär förhandsbesked från Länsstyrelsen om hur de ställer sig till förslaget om bebyggelsen. Så här uttrycker sig Länsstyrelsen summerat angående Planbeskedets påverkan på riksintressegrunden:

”Allt detta som refererats ovan (se hela rapporten i länk nedan) utgör olika uttryck för de riskintressegrunder som tidigare redovisats i tabelluppställningen, och det unika är att dessa samlar sig till en visuellt sammanhållen rumsbildning som torde utgöra en vital pusselbit i upprätthållandet av stadens historiska identitet. Möjligheterna att kunna tillgodogöra sig detta bokstavligen berättande rumsliga nav kommer att omöjliggörs med planbeskedets exploateringsförslag.”


Ta del av hela yttrandet och bilagorna i länkarna nedan.

Föreningen Rädda Skansberget! kommer att skicka ett samrådssvar/remissvar före 16/12 om hur byggplanerna negativt kommer påverka riksintresset Skansen Kronan och upplevelsen av hela Skansberget med omgivningar.

Tycker du att Skanstorget och Skansberget inte skall bebyggas utan rustas upp till allas trevnad, så kan du skicka in synpunkter till stadsbyggnadskontoret och tala med din politiker!

 

Av de förslag som göteborgarna fick rösta på var det inget som gällde att inte förtäta Skanstorget med bostäder. Här är först en länk till förslaget som byg0nadsnämnden givit stadsbyggnadskontoret att utföra:


 • Vår förenings remissvar 2020-12-15
 • Nytt nätverk samlar motståndet mot att bygga på Skanstorget


 • Aktuellt byggnadsförslag 

 • Stadsbyggnadskontorets inbjudan till samråd

 • Länsstyrelsens utredning i anledning av planeringsbesked

 • Bilaga 1

 • Bilaga 2

 • Bilaga 3

 • Bilaga 4