STADGAR FÖR FÖRENINGEN RÄDDA SKANSBERGET!

1 § Föreningens namn är Rädda Skansberget! Syftet med föreningen är att verka för att ingen ytterligare bebyggelse sker på Skansberget. För att uppnå detta mål arbetar föreningen både för att stoppa alla planer på ytterligare bebyggelse på Skansberget, samt för att detaljplanen avseende Skansberget ändras så att den nuvarande byggnationsmöjligheten tas bort. Föreningen är partipolitiskt obunden.

2 § Medlem i föreningen kan den bli som stöder föreningens krav, samt vill arbeta aktivt för föreningens målsättning. Stödmedlem kan den bli som stöder föreningens krav, men själv inte vill arbeta aktivt i föreningen. Stödmedlemskap erhålls genom att betala fastställd medlemsavgift. För medlemskap tillkommer inval på föreningens medlemsmöte.

3 § Föreningens arbete leds av en styrelse på minst tre personer, ordförande, sekreterare samt kassör, och består av högst sju personer. Styrelsen utses vid föreningens konstituerande möte, och är ansvarig inför föreningens medlemsmöten. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter närvarar. På det konstituerande mötet utses också en revisor och en revisorssuppleant.

4 § Föreningens ordförande och kassör är gemensamt firmatecknare.

5 § Föreningen avser att snabbt försöka uppnå sina mål, och medlemsmöte utlyses av styrelsen när detta anses påkallat, dock minst en gång per kalenderhalvår. Kallelse till medlemsmöte utgår minst sju dagar före mötet.

6 § Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

7 § Föreningen skall upplösas vid ett medlemsmöte, där minst 2/3 majoritet bestämmer att upplösa föreningen. Föreningens tillgångar skall vid en upplösning användas på ett sätt som kommer Skansberget tillgodo.

Dessa stadgar antogs på konstituerande möte 2000-03-13 varvid styrelsen utsågs.

STYRELSE

Ordförande:

Anne Svanholm

Sekreterare:

Hans Pagander

Kassör:

Ingrid Pagander

Suppleant:

Gerd Seander

Ledamot:

Andreas Andersson