Planprocess

I maj 2000 fattade byggnadsnämnden beslut om att starta en planprocess för byggnation på Skansberget och Skanstorget. Stadsbyggnadskontoret svarar för genomförandet. Tillvägagångssättet är reglerat i plan- och bygglagen (PBL).

Planprocessen omfattar dels en programfas, som skall ge en översiktlig bild av den framtida markanvändningen, dels en detaljplanefas. Först i och med att kommunen (kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden) beslutat om en detaljplan kan bygglov ges för eventuell bebyggelse.

Programsamrådet för Skansberget - Skanstorget avslutades under våren 2001. De synpunkter som lämnades (av bl.a. olika myndigheter, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare) har ställts samman i en s.k. samrådshandling.

I september 2001 beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utforma ett förslag till detaljplan för Skansberget. I slutet av 2002 presenterade SBK ett detaljplaneförslag. Läs mer här.

Föreningarna Rädda Skansberget! och Vi i Kommendantsängen avgav ett remissyttrande till detaljplaneförslaget. Se här.

Nästan samtliga remissinstanser var emot detaljplaneförslaget. Se här.

Läs mer om de viktigaste stegen i planprocessen här.

Dokumentation från beslutet att tilldela HSB och SGS förköpsrätt finns här.

Dokumentation från programfasen finns här.

Läs mer om nuläget.

Om du vill veta hur du kan påverka under planprocessen läs här.