Nytt program för Skansberget Länkfält:

Beslut att upprätta program
2000, 16 maj. Byggnadsnämnden beslutar att ett s.k. program skall upprättas för Skansberget. Flera partier tar avstånd från byggplanerna. En sammanfattning finns att läsa här.

Stadsbyggnadskontoret påbörjar arbetet
2000, 29 maj. Stadsbyggnadskontoret kallar till startmöte.

Beslut att ta fram bebyggelseförslag för Skanstorget
2000, 14 november. Byggnadsnämnden beslutar att även Skanstorget skall tas med i programmet. En sammanfattning av partiernas synpunkter finns att läsa här.

Samrådsunderlag klart
2001, 24 januari. Underlaget till programsamrådet är klart. Läs en sammanfattning här. Stadsbyggnadskontoret kallar till samrådsmöte.

Programsamråd
2001, 27 februari. Programsamrådet är klart. En överväldigande majoritet är mot byggplanerna! Läs mer här och här.
Statens fastighetsverk vill återställa befästningarna på berget till 1600-talsskick, rusta upp sydsidan av berget och göra området i övrigt till park. Föreningen Rädda Skansberget! stöder till fullo Fastighetsverkets förslag!

2001, 9 augusti. Stadsbyggnadskontoret har upprättat en samrådshandling och förslag till program. Förslaget går emot majoriteten av samrådsopinionen. Kontoret vill bebygga även den första terassen intill daghemstomten (totalt c:a 100 bostäder).
Se bild.

Beslut att godkänna programmet
2001, 18 september. S, m och fp kör över sin egen förvaltning och ökar antalet bostäder till 200. Politikerna bortser helt från samrådsresultatet där tunga remissinstanser som t.ex. länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, SDN Linnéstaden och kulturnämnden är emot ytterligare exploatering av Skansberget. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta en detaljplan med en beslutade inriktning.

Beslut att upprätta program:

Stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut


Byggnadsnämndens beslut

Protokollsanteckning från
kd och fp


Protokollsanteckning från v

Stadsbyggnadskontoret
påbörjar arbetet:


Stadsbyggnadskontoret Starthandling

Beslut att ta fram
bebyggelseförslag för Skanstorget:


Byggnadsnämndens beslut

Yrkandet från kd

Yrkandet från v

Yrkandet från fp

Yrkandet från m

Yrkandet från s, mp

Samrådsunderlag klart:

Diskussionsunderlag programsamråd del 1
(1208 kB)


Diskussionsunderlag programsamråd del 2
(928 kB)

Programsamråd:

Yttrande kulturförvaltningen

Yttrande Miljöförvaltningen

Yttrande park- och
naturförvaltningen, del 1

del 2

Park- och naturförvaltningen
Yrkande fp, m


Yttrande Länsstyrelsen

Yttrande SDN Linnéstaden

Yrkande fp

Yrkande kd

Yrkande m

Yrkande s

Yrkande mp

Stadsbyggnadskontoret samrådssammanställning och
förslag till program

Beslut att godkänna programmet:

Byggnadsnämnden protokoll

Yrkande s, m, fp

Yrkande kd

Yrkande mp

Yrkande v

Det slutliga programmet
(1324 kB)