Detaljplan Länkfält:


Detaljplan
2002-10-31                    Stadsbyggnadskontoret är klara med ett detalj-
                                   planeförslag som innehåller 100 studentlägenheter
                                   i ett korridorhus på daghemstomten.
                                   Två punkthus med gavlarna mot Risåsgatan 
                                   innehåller tillsammans 50 bostadsrätter.

2002-11-12                     Byggnadsnämnden behandlar förslaget men bordlägger det eftersom det saknar en MKB
(miljökonsekvensbeskrivning).

2002-12-16                   Byggnadsnämnden beslutar att låta detaljplane-
                                   förslaget gå ut på samråd. (V och kd reserverar
                                   sig.)

2003-01-15/02-25           Samrådstid. Utställning av förslaget på Stadsbyggnads kontoret och på Linnéstadens bibliotek.

2003-01-21                    Samrådsmöte i infosalen, Stadsbyggnadskontoret. Lennart Widén, Olof Hallberg och Månsson redogör för planen. Frågestund.

2003-02-25                                                 Sista dag för inlämnande av remissvar gällande detaljplaneförslaget.

2003-11-11                    Byggnadsnämnden beslutar att fortsätta planarbetet.

2004-05-18                    Den nya detaljplanen presenteras

2004-05-25                    Byggnadsnämnden skall ta ställning till planen men bordlägger frågan.

2004-06-08                    Byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslaget skall gå ut på utställning.

2004-06-23/08-31           Utställning av förslaget.

2004-08-31                    Sista dag för inlämning av remissvar.

2004-11-09                    Byggnadsnämnden säger ja till detaljplaneförslaget men hänskjuter frågan till kommunfullmäktige.

2005-02-24                    Kommunfullmäktige antar den nya detaljplanen för Skansberget. M, S och ca halva Fp röstar för och Mp, V, Kd och ca halva FP röstar emot detaljplanen.

2005-mars                      RS! och Vik överklagar detaljplanen. Dessutom överklagas planen av sex brf-föreningar, en enskild fastighetsägare och två enskilda personer. Länsstyrelsen beslutar att överpröva detaljplanen.

2006-07-07                    Lst skriver till kommunen och säger att planbeslutet befaras innebära en påtaglig skada på riksintresset Skansberget. För att undvika detta bör kommunen bearbeta hörnet Risåsgatan-Kastellgatan.

2006-11-28                    Byggnadsnämnden godkänner en något bearbetad plan där siktsektorn från ovannämnda hörn öppnats något.

2006-12-06                    Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till 17/1.

2007-01-17                    Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till 28/2.

2007-02-28                    Kommunstyrelsen bordlägger ärendet tills vidare.

2008-06-16                    S och mp förklarar att byggplanerna läggs ner.